« Tagasi

Käina aleviku Spordi tn 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hiiumaa vallavolikogu 16. mai 2019 otsusega nr 137 algatati detailplaneeringu koostamine Käina alevikus Spordi tn 8 maaüksusel ja lähialal ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, ligikaudse suurusega 5,5 ha, paikneb Käina alevikus Käina–Hüti tee ning Suuremõisa–Käina–Emmaste tee ääres, maaüksustel Spordi tn 8, Spordi kergliiklustee ja osaliselt Spordi tänav. Koostöös maanteeametiga kavandatakse juurdepääs planeeringualale riigiteelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi jagada maaüksusi, määrata kruntide hoonestusalad ja ehitusõigus, et luua Spordi tn 8 maaüksusele ja lähialale integreeritud ruumiline lahendus, mis sisaldab kardirada ja kardiraja teenindamiseks vajalikke hooneid, kaubanduskeskust, maa-aluste kütusemahutitega tanklat, mitmeid väiksemaid äripindasid, (oma)toodangu müügikohti, parklaid, määrata üldised maakasutus- ja keskkonnatingimused, anda parkimise, liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Planeeringu koostamise vajadus on kaasajastada Spordi tn 8 maaüksusel ja selle lähialal kehtivaid detailplaneeringuid, et viia nad kooskõlla piirkonnas aastate jooksul kujunenud arenguvajaduste- ja ootustega. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Käina valla üldplaneeringut, kavandades ärimaad.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 25. novembrist 27. detsembrini 2019.

Eskiislahenduse ja detailplaneeringu dokumentidega (keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsus, lähteseisukohad, algatamiseks esitatud dokumendid) saab tutvuda Käina osavalla valitsuses (Hiiu mnt 28, Käina alevik) lahtiolekuaegadel ja Hiiumaa valla veebilehel detailplaneeringute eskiiside avalikustamise jaotuses.

Ettepanekuid detailplaneeringu kohta ootab vald 25. novembrist 27. detsembrini e-kirjaga aadressil kaina@hiiumaa.ee või posti teel Käina osavalla valitsusele aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldatakse Käina osavalla valitsuses ja arutelu aeg teatatakse hiljemalt 14 päeva enne arutelu toimumist.

Lisainfo tel 462 2882.

Vaade planeeringualale