« Tagasi

Toetused MTÜdele erinevad tänavu veel osavaldade lõikes

Tänavu erinevad veel osavaldade lõikes võimalused mittetulundusühingute toetuste taotlemiseks ja samuti erinevad veel tähtajad. Erinevuse põhjustab asjaolu, et iga endise valla territooriumil kehtivad õigusaktid kehtivad veel samas piirkonnas seni, kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte.

 

Emmaste osavallas sai taotlusi käesolevaks aastaks esitada juba mullu. Osavallas kehtib kultuuri-, spordi-, külaelu ja noorsootööalaseks tegevuseks toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, eraldamise ja kasutamise üle järelevalve teostamise kord. Toetuse eesmärk on kultuurilise, sportliku või muu vaba aja tegevuse arendamine Emmaste vallas; erinevate elanikkonna gruppide kultuurilise sportliku, tervistava tegevuse toetamine ja vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine, klubilise tegevuse arendamine ja edendamine ning külaelu arendamine. Taotlusi oodati 2. novembriks, aruandeid möödunud aasta kohta 31. jaanuariks.

 

Kärdlas ja Kõrgessaare osavallas kehtib Hiiu valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa ühenduste tekkimisele, tegevuse aktiviseerumisele ja kodanikualgatuse korras uudsete tegevuste elluviimiseks ning traditsioonide järjepidevuse tagamiseks Hiiu vallas. Toetus antakse avalike teenuste arendamiseks ja osutamiseks; spordi-, muusika-, kultuuri-, käsitöö-, taidlus- ja harrastusgruppide tegevuseks; ürituste korraldamiseks; rahvakultuuri ja kohalike traditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks, rahvusliku identiteedi hoidmiseks ning kohaliku külaelu ja külade ühistegevuse arendamiseks. Taotlusi oodati 1. veebruariks, aruandeid möödunud aasta kohta 30. jaanuariks.

 

Käina osavallas on MTÜdel võimalik taotleda toetust külaseltside tegevuseks ja sporditegevuseks. Külaseltside toetuse andmise eesmärk on edendada külaelu ja suunata külaelanikke tegema koostööd ja lahendama oma küla/piirkonna küsimusi. Toetatakse osaliselt küla/piirkonna heakorra- ja teiste talgute korraldamist, osaliselt küla/piirkonda ühendava tegevuse korraldamist ja bussipeatuste hooldamist.

Sporditegevuse toetuse andmise eesmärk on toetada ja arendada spordialast tegevust Käina vallas. Toetatakse valla sportlaste tegevust, klubilist tegevust, tervisespordi tutvustamist ja spordiürituste korraldamist, valla esindamist maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel ning riigi esindamist rahvusvahelistel võistlustel ja muid sporditegevusi.

 

Taotluste esitamise tähtaega Käina osavallas pikendati 9. aprillini.

 

Pühalepa osavallas kehtib külade omaalgatuslike heakorraprojektide teostamiseks toetuse taotlemise kord. Toetust võib taotleda Pühalepa valla külade arenguks, heakorra tagamiseks: kraaviääred, teed, teeääred, võsaraie, spordi- ja puhkerajatiste rajamiseks ja külaseltside koolituseks esitatud projektide omaosaluse katmiseks. Taotlused esitatakse vallavalitsusele jooksvalt eelarveaasta jooksul.