« Tagasi

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele

Seoses energia hinnatõusuga kompenseeritakse uue toetusena kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt eluruumide elektri-, gaasi- ja küttekulud.  

Hiiumaa vald alustab taotluste vastuvõtmist 11. jaanuarist.  

Taotluse tegemiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

Toetuse saaja  

Toetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on perioodil, mille eest toetust taotletakse, võrdne perekonna toetuse maksmise piiriga või alla kehtestatud toetuse maksmise piiri, milleks on pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus.  

Perekonna toetuse maksmise piiri arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme toetuse maksmise piir järgmiselt:  

 • pere ühe täiskasvanud inimese kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 1,  

 • iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,5;  

 • iga taotluse esitamise ajal alla 14aastase lapse kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,3.  

 • perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.  

 • netosissetulekute hulka kuuluvad: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu; ettevõtlustulu; kasu vara võõrandamisest; renditulu ja litsentsitasud; intressid ja dividendid; pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud; kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist; madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.  

 Näiteks:  

 • üks üle 14a inimene – toetuse maksmise piir 1126 eurot,  

 • üks üle 14a ja kaks alla 14a inimest – toetuse maksmise piir 1802 eurot,  

 • üks üle 14a ja kolm alla 14 a inimest – toetuse maksmise piir  2140 eurot,  

 • kaks üle 14a  ja kaks alla 14a inimest – toetuse maksmise piir  2365 eurot.  

  

Toetust on võimalik taotleda vaid oma alalise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks:  

• kui alaline  elukoht erineb rahvastikuregistrijärgsest elukohast, siis tuleb taotlus elukohaga seotud kulude hüvitamiseks esitada oma rahvastikuregistrijärgsele valla- või linnavalitsusele.  

• Hiiumaa vallavalitsuse kaudu on energiatoetust võimalik taotleda ainult Hiiumaa valla registreeritud isikutel (vähemalt ühe pereliikme elukoht peab olema rahvastikuregistris Hiiumaa vald).   

Hüvitatavad kulud   

Toetust makstakse 80 protsendi ulatuses energia koguhinnast, mis ületab kuu keskmisena järgmisi väärtusi:  

 • elekter 120 eurot/MWh (12 s/kWh),  

 • gaas 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh),  

 • kaugkütte 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem, kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga.  

Nimetatud määrad sisaldavad tarbitud energia tasu, taastuvenergia tasu, aktsiisi, võrgutasu ja käibemaksu.    

Toetuse kalkulaator  

Arvuta spetsiaalse kalkulaatori abil välja, kas Sinu perel on võimalus toetust taotleda: www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. 

Toetuse taotlemine  

Toetust on õigus taotleda energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks perioodi september 2021 kuni märts 2022 eest. Toetust makstakse tagasiulatuvalt mitte rohkem kui viie kuu eest. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt mitme kuu eest ühe avalduse esitamisega. Nt jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021 septembri, oktoobri, novembri ja detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas.  

Taotlusi saab esitada 12. juunini 2022. 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:  

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral ning vajadusel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;  

 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ning selle maksumust eurodes.  

 • juhul kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, siis tegeliku elukoha kasutamist tõendavad dokumendid,  

 • üüripinnal elaval perekonnal esitada vastav kehtiv üürileping. 

Taotlusvormid  

Täidetud ja digiallkirjastatud taotlusvorm saata  e-postile energiatoetused@hiiumaa.ee

 Taotlusi saab esitada    

 • E- teeninduskeskkonnas (vajalik sisselogimiseks ID-kaart, mobiil-ID või Smart-ID) 

 • täidetud taotlused saata energiatoetused@hiiumaa.ee  

 • kõigis osavallamajades etteregistreerimisel: 

Täiendav info osavaldade sotsiaaltööspetsialistidelt. 

 

Toetuse väljamaksmine 

Toetuse andmine otsustatakse maksimaalselt 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest ja toetus kantakse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.  

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus, alampiir 10 eurot kuus:  

• kui toetust taotletakse mitme kuu peale korraga, suureneb ülempiir vastavalt  

• kui toetuse summa ühes kuus jääb alla 10 euro, siis toetuse väljamakset ei tehta  

Vaata ka:  

Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. aasta määrus nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele".