« Tagasi

Oksjonil hoonestamata kinnistu Kõpu külas

Oksjonikeskkonnas osta.ee on müügil Mäeveere kinnistu Hiiumaal Kõpu külas: pindala 5694m2, üldkasutatav maa, katatstritunnus 39201:001:0542. 

Kinnistu alghind on 15 000€. Oksjon lõppeb 5. juunil kell 20. 

Mäeveere kinnitu on hoonestamata, see ei jää ühegi kaitseala, hoiuala, püsielupaiga ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndisse ega piirne nendega.  

Kinnistul asub vana karjalauda vundament mõõtudega 12x80 meetrit.  

Kinnistu osas on algatatud detailplaneering Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 116 „Mäeveere kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". 
Detailplaneeringu finantseerimise õigus antakse peale kinnistu võõrandamist huvitatud isikule, vald annab koos kinnistuga üle eskiisi. 
Detailplaneeringuga kavandatakse määrata Mäeveere kinnistule ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks (üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet), määrata arhitektuursed tingimused hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohad ja vajalikud servituutide alad. 
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev: muudetakse üldkasutatava maa juhtotstarve elamumaaks; antakse ehitusõigus väikemale krundile, kui seda on üldplaneeringuga ette nähtud. 
Juurdepääs Mäeveere kinnistule planeeritakse rajatava mahasõiduga 12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu teelt.  
Kinnistu planeeritav hoonestusala on maanteest eraldatud 3-4 meetrit kõrge metsastunud valliga. Hoonestusala asub lagendikul, Kõpule iseloomuliku ürgse moega metsade vahel. 
 
250m kaugusel asub Hiiumaa Vabakool (https://www.hiiumaavabakool.ee/) ja hambaravi kabinet. 
 
Planeeringualal põhjustavad kitsendusi Maa-ameti andmetel uuringu ala (Hiiumaa üldgeoloogiline kaardistamine), 12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu riigimaantee kaitsevöönd, III kaitsekategooria taimeliikide laialeheline ja tumepunane neiuvaip elupaigad, elektripaigaldise katsevöönd, veehaarde sanitaarkaitseala ja Muistsed põllud kinnismälestise kaitsevöönd. 
Nimetatud kitsendused ei takista kinnistu hoonestamist.  
Kitsenduste kohta lisainfo: Maatüki kitsendused (maaamet.ee) 
 
Lisainfo ja kinnistuga tutvumine kokkuleppel Kõrgessaare osavalla vanema Niels Rattistega: tel 5884 
4348, niels.rattiste@hiiumaa.ee