Hiiumaa vallavolikogu viienda istungi kokkuvõte

Hiiumaa vallavolikogu viies istung toimus eile, 12. detsembril kell 15–18.35 Kärdlas vallamajas.

Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan Harak, Ülari Kaibald, Toomas Kokovkin, Antti Leigri, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan Ojasoo, Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Toomas Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja, Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk ja Aivar Viidik.

 

1. Infotund
Vallavanem Reili Rand andis teada, et põhiliseks teemaks viimastel nädalatel on olnud vallavalitsuse koosseisu kokku panemine ja tööläbirääkimised.
Paralleelselt on toimunud avalikud konkursid: keskkonnaspetsialisti asendamiseks ja EMKO juhataja leidmiseks. Sa Hiiumaa Arenduskeskus juhatuse liikme valimise protsess kestab. 
Osavallakogud kogunevad esmakordselt käesoleval nädalal: üleeile Pühalepas, täna Emmastes, neljapäeval Käinas. Kärdla ja Kõrgessaare osavallakogu istungi aega ei ole kokku lepitud.
Samaaegselt toimub uue eelarve kokku panemine, et see kuu lõpu seisuga volikogule üle anda. 
Maavalitsuse poolt on lõpusirgel ühistranspordihanke ette valmistamine.
Käina vallavalitsusel on lõpusirgele jõudmas töö maanteeametiga sõlmitava ühiste kavatsuste protokolliga, et minna edasi Kärdla–Käina maantee rekonstrueerimisel Käina-sisesel lõigul. 
Käina kultuurikeskuse rekonstrueerimine on viibinud, töövõtjale on seatud uueks tähtajaks 15. detsember.
Emmaste eakate päevakeskuse uue hoone ehitus on lõpule jõudmas.
Tänane uudis on, et Hiiu valla lasteaia Kalda tänava maja saab 270 000 eurot rahastust rekonstrueerimistöödeks, nagu vallavalitsus kevadel esitatud projektitaotlusega küsis.
Lõppes merepääste koostööprojekt MASAPO ja algamas on projekt Smart Marinas, mis võimaldab teha investeeringuid enam kui 500 000 eurot ulatuses Kärdla, Orjaku ja Roograhu sadamas. 
Lisaks andis vallavanem teada, et tulenevalt Inge Taltsi pöördumisest tehtud päringule nõustub vallavalitsus rahandusministeeriumi selgitusega, et sihtasutuste ühendamise eelnõu hääletus ei vajanud koosseisu häälteenamust, sest sellega ei võeta kohustusi vallale.

Toomas Remmelkoor küsis, mida tegi Reili Rand teenistuslähetuses sotsiaalministeeriumis. Reili Rand vastas, et viibis seal kohtumisel seoses Hiiumaa haigla uue rahastusmudeliga.

Inge Taltsi küsimus puudutas konkursside korraldamist töötajate leidmiseks.
Reili Rand lisas, et kui kõigi vallavalitsuste töötajatega on läbirääkimised peetud, siis kuulutatakse vabadele teenistuskohtadele välja avalikud konkursid.

Artur Valk sedastas, et valla teede ja tänavate olukord on väljakannatamatu ja küsis, milline on vallavalitsuse kavatsus reageerida.
Reili Rand vastas, et teede olukord tänavu on ekstreemne seoses suure veehulgaga ning teetööde korraldamisega tegeletakse jooksvalt ja juhtumipõhiselt: vallavalitsus võtab eelarve piires järjepanu hinnapakkumisi kruusa veoks ja muudeks teetöödeks.

Aivar Viidik lisas, et uus ettevalmistamisel ühistranspordihange tehakse võimalikult lühikese aja peale, et Hiiumaa vald saaks järgmisel hankel juba ise seada tingimused.
Ta teavitas volikogu ka talvise praamigraafiku mittekooskõlastamisest maavalitsuse ja ettevõtjate poolt. Põhjenduseks on, et vedaja soovib 6. jaanuarist aprillini kehtivas nn talvegraafikus viia reiside kestvuse ilma näilise põhjuseta kahe tunni peale, mis lööks segi nii väljumiste ajad ja ei vastaks ka uute laevade võimekusele.
Aasta algusesse on plaanitud majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni visiit Hiiumaale, kutsujaks volikogu esimees ja teemaks bussi-, lennu- ja laevaühendus mandri ja Saaremaaga. 
Möödunud nädalal toimus kohtumine Ameerika Ühendriikide saatkonna esindajatega. Saatkond on olnud Hiiumaa haigla hea toetaja ja nende valmisolek on jätkata väga head koostööd.

 

2. Hiiumaa valla põhimäärus – II lugemine
Hiiumaa valla põhimäärus sätestab valla olulised sümbolid, vallavolikogu struktuuri, selgitab töökorda, vallavalitsuse pädevusi ja muid regulatsioone.
Vallavanem Reili Rand tegi ettekande, kus tõi välja volikogu liikmete poolt tehtud muudatusettepanekud ning valitsuse seisukoha nende osas.
Inge Talts tegi ettepaneku saata eelnõu kolmandale lugemise.
Aivar Viidik pani hääletusele saata Hiiumaa valla põhimääruse eelnõu edasi kolmandale lugemisele: poolt 8, vastu 13. Seega otsustas volikogu piirduda teise lugemisega.
Volikogu hääletas ükshaaval läbi kaheksa Inge Taltsi muudatusettepanekut, mis ükski ei leidnud toetust ja kaks fraktsiooni Kodusaar ettepanekut, mis ei leidnud toetust.
Eelnõu lõpphääletusel oli põhimääruse kinnitamise poolt 13 ja vastu 8 volikogu liiget – seega võeti Hiiumaa valla põhimäärus vastu.

 

3. Hiiumaa osavaldade põhimäärus – II lugemine 
Hiiumaa osavaldade põhimäärus sätestab, millised on osavaldade koosseisud, kirjeldab osavallavanema rolli, kuidas valitakse osavallakogu ja millised on selle pädevused, kuidas suhestuvad osavallakogud Hiiumaa vallaga.
Vallavanem Reili Rand tegi ettekande, kus tõi välja volikogu liikmete poolt tehtud muudatusettepanekud ning valitsuse seisukoha nende osas.
Antti Leigri küsis, milles peegeldub tugeva osavalla kontseptsioon osavaldade põhimääruses.
Reili Rand vastas, et vallavalitsus on ette valmistanud parima võimaliku dokumendi, põhimäärus on üldine õigusakt ja täpsemad regulatsioonid on tulemas.
Tarmo Mänd avaldas sõnavõtus seisukoha, et käesolev redaktsioon ei kaitse enam tugevat osavalda.
Üllar Padari vastas, et ametiasutusena on osavallavalitsusel õigused otsuseid vormistada, kuid tulud ei saa laekuda otse osavalda.
Toomas Kokovkin vastas, et Kodusaare ettepanekutest kumab läbi seisukoht, nagu näitaks osavalla tugevust vaid osavallakogu võimu määr. Tema arvates see kindlasti nii ei ole.
Tiit Paulus avaldas sõnavõtus seisukoha, et osavalla tugevus sõltub, millised rahalised vahendid on seal kasutada.
Ilmi Akli vastas, et kõik osavallad ei oleks tugevad, kui maksutulu laekuks otse osavalda, sest maksumaksjate arv igas osavallas on erinev. 
Volikogu hääletas ükshaaval läbi 11 fraktsiooni Kodusaar muudatusettepanekut, mis ei leidnud toetust.
Toomas Remmelkoor tegi ettepaneku suunata Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus kolmandale lugemisele. Ettepaneku poolt hääletas 8 volinikku, vastu 13 – seega ettepanek ei leidnud toetust.
Eelnõu lõpphääletusel oli Hiiumaa valla osavaldade põhimääruse vastu võtmise poolt 
13 ja vastu 8 volikogu liiget ja seega sai Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus teisel lugemisel kinnitatud.

 

4. Hiiumaa vallavolikogu 16. novembri 2017 otsuse nr 8 „Kröönuki katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
Pärast planeeringu kehtestamist volikogu poolt ilmnes menetlusviga: Kröönuki detailplaneeringul puudus kehtestamise hetkel planeerimisseaduse kohaselt nõutav maavanema heakskiit.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.

 

5. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine – I lugemine
Hiiumaa valdades kehtivad erinevad riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad eluasemekulude piirmäärad. Vajadus on ühtlustada osavaldade eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse maksmisel alates 1. jaanuarist 2018. 
Eelnõu suunati teisele lugemisele.

 

6. Maamaksumäära kehtestamine, maamaksust täiendava vabastuse ja volituse andmine
Arutusel oli maamaksumäärade kehtestamine ja täiendava maamaksuvabastuse andmine Hiiumaa vallas, et 1. jaanuarist saaks kehtestada uued maamaksumäärad ning maamaksust vabastamise alused. 
Hääletusel oli Inge Taltsi muudatusettepanek jätta hinnatsoonides H0392001 ja H0175001 maamaksumääraks 1,5% . Muudatusettepaneku poolt hääletas 11, vastu 6, erapooletuid oli 3 – seega võeti muudatusettepanek volikogu poolt arvesse.
Hääletusel oli Inge Taltsi muudatusettepanek, et represseeritud ja nendega võrdsustatud isikud ei pea esitama uut avaldust maamaksuvabastuse saamiseks, kui esitatud andmetes ei ole muudatusi ja avaldus on tähtajatu. Ettepaneku poolt hääletas 16, vastu 1, erapooletuid oli 4 – seega võeti muudatusettepanek volikogu poolt arvesse.
Lõpphääletusel oli määruse vastu võtmise poolt 20 volinikku, 1 erapooletu.

 

7. Hiiumaa valla ametiasutuste palgajuhend – I lugemine
Eelnõu on seotud volikogu eelnõuga, millega otsustati olemasolevate ametiasutuste ümberkorraldamine ning 1. jaanuarist 2018 Hiiumaa vallavalitsuse ja osavalla ametiasutuste moodustamine. Uute ametiasutuste teenistujatele palga ja töötasu määramiseks ja maksmiseks peab olema ametiasutusel kehtiv palgajuhend.
Eelnõu suunati teisele lugemisele.

 

8. Hiiumaa vallavolikogu töökord – I lugemine
Volikogu töö sisemise korralduse aluseks on vajalik vastu võtta volikogu töökord, mille alusel toimub küsimuste arutamine ja otsuste vastu võtmine volikogus.
Aivar Viidik selgitas, et tulevikus on plaanis volikogu istungitest teha video-otseülekandeid ja videosalvestisi ning volinikel võimalus istungitest osa võtta infotehnoloogiliste vahendite abil.
Eelnõu suunati teisele lugemisele.

 

9. Esindajate nimetamine Hiiumaa valla hoolekogudesse
Valla allasutuste põhimäärustes sätestatud hoolekogude koostamise põhimõtetest tulenevalt kuuluvad sinna ka volikogu liikmed. Volikogu otsusega nimetatakse vallavolikogu esindaja Emmaste põhikooli, Käina kooli, Kärdla põhikooli, Palade põhikooli, Suuremõisa lasteaed-põhikooli, Palade lasteaia, Käina lasteaed Tirtspõnni, Hiiu valla lasteaia, R. Tobiase nimelise Kärdla muusikakooli, Käina huvi- ja kultuurikeskuse hoolekogusse, Hiiu valla sotsiaalkeskuse, Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskuse ja Lauka põhikooli hoolekogusse.

Emmaste põhikooli hoolekogu
Tiit Paulus esitas Kodusaare fraktsiooni poolt kandidaadiks Antti Leigri.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks Hergo Tasuja.
Antti Leigri poolt hääletas 9 volikogu liiget, Hergo Tasuja poolt 11 liiget: Emmaste põhikooli hoolekogu liikmeks valiti Hergo Tasuja.

Käina kooli hoolekogu
Tiit Paulus esitas Kodusaare fraktsiooni poolt kandidaadiks: Tarmo Mänd.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaatideks: Ilmi Aksli ja Hannes Maasel.
Kahele kohale seati üles kolm kandidaati. Hääletati iga kandidaadi puhul eraldi. 
Tarmo Männi poolt hääletas 9. Ilmi Aksli poolt hääletas 12. Hannes Maaseli poolt hääletas 12.
Käina kooli hoolekogu liikmeks said kaks enim hääli saanud kandidaati: Ilmi Aksli ja Hannes Maasel.

Kärdla põhikooli hoolekogu
Üllar Padari esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Aivar Viidik.
Aivar Viidiku poolt hääletas 13. Kärdla põhikooli hoolekogu liikmeks sai Aivar Viidik.

Palade põhikool
Tiit Paulus esitas Kodusaare fraktsiooni poolt kandidaadi: Toomas Remmelkoor.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks Riho Rahuoja.
Toomas Remmelkoore poolt hääletas 8. Riho Rahuoja poolt hääletas 15. Palade põhikooli hoolekogu liikmeks sai Riho Rahuoja.

Suuremõisa lasteaed-põhikool
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Omar Jõpiselg.
Omar Jõpiselja poolt hääletas 13. Suuremõisa lasteaed-põhikooli hoolekogu liikmeks sai Omar Jõpiselg.

Palade lasteaed
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Liisi Mäeumbaed.
Liisi Mäeumbaia poolt hääletas 12. Palade lasteaia hoolekogu liikmeks sai Liisi Mäeumbaed.

Käina lasteaed Tirtspõnni
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks Üllar Padari.
Üllar Padari poolt hääletas 13. Käina lasteaed Tirtspõnni hoolekogu liikmeks sai Üllar Padari.

Hiiu valla lasteaed
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks Kristjan Ojasoo.
Kristjan Ojasoo poolt hääletas 14. Hiiu valla lasteaed hoolekogu liikmeks sai Kristjan Ojasoo.

R. Tobiase nimeline Kärdla muusikakool
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Toomas Kokovkin.
Toomas Kokovkini poolt hääletas 15. R. Tobiase nimelise Kärdla muusikakooli hoolekogu liikmeks sai Toomas Kokovkin.

Käina huvi- ja kultuurikeskus
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Helen Teigar.
Helen Teigari poolt hääletas 15. Käina huvi- ja kultuurikeskuse hoolekogu liikmeks sai Helen Teigar.

Hiiu valla sotsiaalkeskus
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Inge Talts.
Inge Taltsi poolt hääletas 20. Hiiu valla sotsiaalkeskuse hoolekogu liikmeks sai Inge Talts.

Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskus
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Ants Orav.
Ants Orava poolt hääletas 20. Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskuse hoolekogu liikmeks sai Ants Orav.

Lauka põhikool
Jaan Harak esitas fraktsiooni Kodusaar poolt kandidaadiks: Artur Valk.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Tarmo Mänd
Tarmo Mänd taandas oma kandidatuuri.
Aivar Viidik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks: Jaanus Valk.
Artur Valgu poolt hääletas 9, Jaanus Valgu poolt hääletas 11. Seega osutus valituks Jaanus Valk.

Antti Leigri küsimusele Emmaste lasteaia kohta vastas Reili Rand, et Emmaste lasteaias ei ole põhimääruse järgi volikogu esindajat.

Eelnõu lõpphääletusel hääletas selle vastu võtmise poolt 21 volikogu liiget.

 

10. Muud küsimused
Järgmine volikogu istung toimub 21. detsembril kell 15 Kärdlas vallamajas.

 

Aivar Viidik
volikogu esimees