Volikogu istungi kokkuvõte

Hiiumaa vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 22. augustil kell 15–18.10 Kärdlas vallamajas. 

1. Vallavalitsuse info 

Vallavanem Reili Rand alustas prügi teemadel ja selgitas, mida on vald teinud seoses suviste lisandunud prügimahtudega avalikes pakendimajades ja prügikonteinerites: lisanud tühjendamiskordi, tellinud lisakonteinereid, valla ametnikud on käinud koristamas ja ajutiselt prügi hoiule viinud ning samuti viinud pakendijäätmeid segaolmejäätmete hinnaga prügilasse. Vallavanem nentis, et need sammud ei ole olnud piisavad. Uuest aastast hakkab kehtima uus jäätmekorraldus, mis pikemas plaanis inimeste käitumisharjumustega koos aitab kaasa, et selliseid probleeme enam ei tekiks. Korraldatud jäätmeveo hange on tehtud ja valitsus on andnud korralduse hanke edukaks tunnistamise kohta: hanke võitis AS Eesti Keskkonnateenused. Uue hanke järgi on nõue, et Hiiumaal on kolm autot, kes jäätmevedu korraldavad. Sorteerides inimesed säästavad raha, kuid olmejäätmete hind tõuseb – see on ka üldine trend. Kui inimesed valivad anda pakendijäätmeid ära oma kinnistult, siis pakendijäätmete hind on 10% olmejäätmete hinnast, kui võrrelda samasuuri mahuteid. Biojäätmete hind on 50% olmejäätmete hinnast. Uus süsteem motiveerib rohkem sorteerima ja mugavalt ära andma. 

Oleme otsinud prügila uut juhti, läbirääkimised käivad. Lisaks on käimas vestlusvoorud keskkonnaspetsialisti leidmiseks. 

Keskväljakust: suvel tegime tööd, et vaadata projekt üle. Kuulutati välja uus hange, mille tähtaeg on 26. august. Pärast tulemuste avamist ja hindamist saab anda uuemat infot. 

Kärdla põhikooli projekteerimine on algamas. Arhitektidega on esimene infovahetus tehtud ja töö käib. 

Kaasava eelarve ettepanekute tähtaeg on 20. septembril. Selle aasta objektid on valminud või valmimas ning aeg mõelda uutele, mida võiks järgmisel aastal teha. 

Oleme valmistamas ette valla eakate heaolu ankeetküsimustikku 65+ sihtgrupile, et oma sotsiaalhoonekannet veelgi paremini kavandada. Sarnase uuringu tegi Hiiu vald Kärdla ja Kõrgessaare eakate hulgas. 

Oleme taas käivitanud vanemalusprogrammi Imelised aastad: kaks gruppi alustasid augustis. 

Peaaegu on lõpule viidud sotsiaalkeskuse kolimine: tegevustuba toimetab Tuuru majas, koostööpartner on veel kolimas. Erihooldekodu hoonele Tuuru majast üle tee Pargi 3 kinnistul pandi nurgakivi, tööd on graafikus.  

Oleme koolides suurendanud koosseise, lisandunud on erinevaid tugispetsialiste. Lisaks oleme kaardistamas ja analüüsimas koos hoolekogude ja nõukogudega kultuurivaldkonna allasutuste korraldust.  

Liigume selle poole, et koolides ja lasteaedades oleks veelgi rohkem kohalikku toorainet ja et laste toit tervislik. 

Paluküla–Kärdla kergliiklustee ehitus on graafikus, kergliiklustee osa saanud asfaltbetoonkatte ja valgustus paigas. Veel on vaja teha pindamistööd lennujaama teelt mahasõidul ja terviseraja parklas, ka haljastus. Tööde tähtaeg on oktoobri lõpp. 

Naistlaiu sadama ehituseks saime PRIA rahastuse, et teha kai, slipp, süvendus- ja valgustustööd ligi 200 000 euro ulatuses. Samuti sai projekt haugide koelmualade taastamiseks Suuremõisa jões ja tiikides raha 71 000 euro ulatuses. 

Emmastes spordihalli alusfassaad on korrastatud ja veekindel. Kooli juurde planeeritud rattahoidla saab paika sügise alguses. Emmaste lasteaed on saanud lastele kasutamiseks tasakaalu- ja seiklusraja. Sel nädalal algasid Emmastes valla teetööd ja lisaks maanteeameti tööd surnuaia parkla ehitamiseks. 

Kärdla lasteaia katuse remonttööd on lõppenud: vahetati katusekate. Katusekatet vahetades said ka selgeks ja lahendatud ventilatsioonisüsteemi probleemid. Lisaks on lõpetamisel teise korruse ja keldrikorruse elektripaigaldise rekonstrueerimise tööd. 

Juulis rajati kaasava eelarve raames linnaparki laste mänguväljak. Ka Kärdlas on lasteaia hoov saanud nii ronimisvõrgu kui tasakaaluraja.  

Viisime läbi hanke Kärdla tänavavalgustuse rekonstrueerimise planeerimiseks ja ehitamiseks, oleme selleks saanud KIKilt toetuse. Parimaks pakkujaks on AS Elektritsentrum maksumusega veidi üle 330 000. Ehituse tähtaeg on 2020. aasta lõpus. 

Kärdlas on ka trummide remonttööd käimas, et värskendada piirete postid ja puitosad. 

Volikogu esimees Aivar Viidik rääkis, et osales linnade ja valdade liidu juhatuse koosolekul, kus sai infot omavalitsuste päevast, mis toimub 19.–20. septembril Pärnus ning kutsus volikogu liikmeid osalemissoovist märku andma. 

Hiiumaa sadamate hooaeg on läinud hästi, eelarve täitmine 131%. Külalisalused on ära mahtunud, Muhu väina regatt läks kenasti – on olnud hea aasta. 

Viidik lisas jäätmemajanduse teemal, et on samuti suve jooksul olnud kriitiline ning suhelnud vallavalitsusega ja vedajaga. Kahjuks on olnud olukordi, kus prügi uputab ja osavallad on sellest teadlikud, aga vedajal puudub võimekus lisavedude tegemiseks. Pakendimajade puhul lisaks peab toimima kolmepoolne suhe pakendiorganisatsioonide, vedaja ja valla vahel. See ei ole vabandus, aga süü ei ole ühepoolne.  

2. Õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulu hüvitamise kord Hiiumaa vallas 

Transpordispetsialist Piret Sedrik tutvustas eelnõud, millega reguleeritakse Hiiumaa valla üldhariduskooli päevases õppevormis põhiharidust omandava õpilase transpordi korraldamist ja sõidukulu hüvitamist sõiduks kooli ja tagasi. Sõidutoetust makstakse juhul, kui sõit ei kattu õpilasliini või ühistranspordi marsruudiga. Kord hakkab kehtima 1. septembrist 2019 ja taotluse saab esitada sõitudele järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks. Volikogu võttis määruse vastu. 

3. Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord 

Kultuurispetsialist Anu Tammearu tutvustas suuremaid muudatusi Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise korras, mis võeti vastu eelmisel aastal ja mida nüüd plaanitakse muuta. Tammearu selgitas, et terve dokumendi lõikes on parandatud ja täpsustatud sõnastusi, mis puudutavad tegevustoetuste ja projektitoetuste vooru. Projektitoetuste vooru tingimustest jäeti välja toetuse alammäär. Teine suurem plaanitav muudatus on, et projektitoetuste voor toimub nii kevadel ja sügisel, et taotlejad saaks tegevusi paremini planeerida. Aruandlusperioodi plaanitakse muuta lühemaks, et taotleja saaks ka teisest voorust toetust küsida. Eelnõu saadeti teisele lugemisele. 

4. Erahuvikoolis ja -spordiklubis laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord 

Kultuurispetsialist Anu Tammearu tutvustas eelnõud, millega kehtestatakse ühtsed põhimõtted erahuvikoolides ja eraspordiklubides laste ja noorte õppimise ja muus huvitegevuses osalemise toetamiseks valla eelarvest. Määruse eesmärk on tagada noortele võrdsed võimalused ning parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust. Esmajärjekorras saavad eraõiguslikud spordiklubid ja erahuvikoolid toetust kasutada treenerite ja juhendajate töötasuks ning treeningpaiga või õpperuumi majandamiskulu katteks ja õppevahendi soetamiskulu osaliseks katmiseks ning muu õppetegevusega seotud kulu katteks. Eelnõu saadeti teisele lugemisele. 

5. Hiiumaa valla haridusregistri põhimäärus 

Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekoguna valla haridusregister, mille üks eesmärk on hallata valla huviharidusasutuste pakutavate teenuste kohta käivat informatsiooni. Registril on võimalused  teenusepakkujale, lapsevanemale ja omavalitsusele. Lapsevanem saab tulevikus registri kaudu näha kompaktset infot kogu valla huvitegevuse võimaluste kohta, saada e-päeviku vormis infot oma lapse huvitegevuse ja hariduse tunnitegevuste kohta, registreerida laps huviringi või tasemegruppi  ja esitada erinevaid taotlusi. Tammearu lisas, et plaanis on liita huvihariduse moodulile ka teisi mooduleid. Põhimäärus võeti vastu. 

6. Ühiste kavatsuste kokkulepe Hiiumaa Haiglaga 

Vallavanem Reili Rand tutvustas kokkulepet, millega kinnitavad vald ja haigla, et asuvad ühiselt tegutsema kopteriplatsi rajamiseks ja lepivad kokku rahastamise, mis on suurusjärgus 150 000 eurot vallale ja 60 000 haiglale. Kui kopteriplatsi ehitusprojekt on käes, saab läbi viia platsi ehitushanke ja selgub ehitushind. Ühtlasi lepitakse samas kokku, et pooled asuvad ühiselt tegutsema haigla kaugküttele üleminekuga seotud tegevuste ja nende rahastamise jaotuses. Haigla plaanib majandusliku efektiivsuse ning keskkonna säästmise seisukohalt küttesüsteemi üle viia kaugküttele. Otsus võeti vastu. 

7. Rahu tn 2 ja sellega kirdest külgneva maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 

Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak tutvustas eelnõud, millega tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla linna Rahu tn 2 ja sellega kirdest külgneva maa-ala detailplaneering Rahu tn 2b kinnistu osas ja ülejäänud osas jäeti detailplaneering kehtima. Otsus võeti vastu 

8. Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine 

Arhitekt Kaire Nõmm tutvustas eelnõud, mille eesmärk on seada ruumilised tingimused spordikeskuse valmimiseks ning millega moodustatakse kolm krunti: 11 240m² puhke- ja spordirajatise maa, 14 325m² kultuuri- ja spordiasutuse maa ja 1788 m² tee ja tänava maa-ala. Planeeringu menetluse käigus selgus uusi asjaolusid, mis oleks seadnud kahtluse alla spordikeskuse vahetus läheduses asuvale kopteriplatsile sertifitseeringu saamise tulevikus ning kopteriplatsi senises mahus kasutamise jätkumise. Arutelude tulemusena jõuti seisukohale, et haiglat teenindav kopteriplats rajatakse uuele asukohale haigla kinnistul. Arhitekt lisas, et ainult sellisel juhul, kui ehitused käivad paralleelselt, ei jää haigla ilma küttest ja ka kopterilennud saavad jätkuda. Otsus võeti vastu. 

9. Õppehoone kinnisasja ostueesõigusest loobumine 

Pühalepa osavallavanem Liili Eller tutvustas eelnõud, millega oli ettepanek mitte kasutada kohaliku omavalitsuse ostueesõigust Suuremõisa küla Õppehoone kinnistul. Õppehoonele on leitud ostja, kellel on soov kinnistu omandada, kuid kohalikul omavalitsusel on ostueesõigus tema territooriumil asuva ehitise võõrandamisel eraõiguslike isikute poolt, kui seda ehitist on osaliselt või tervikuna enne võõrandamist vähemalt aasta jooksul kasutatud haridusasutusena. Vallavalitsus valmistas ette eelnõu ostueesõigusest loobumiseks, sest vald ei vaja hoonet avalikul otstarbel ega kohaliku võimu teostamiseks ning vallal ei ole ka selget nägemust kinnistu tuleviku kasutuse osas. Kinnistu ostja on eraettevõtja, kes plaanib sinna tootmisettevõtet ja luua saarele töökohti. Volikogu võttis otsuse vastu. 

10. Sõeru ja Liiva detailplaneeringu kehtestamine 

Pühalepa osavallavanem Liili Eller tutvustas eelnõud kehtestada Kukka külas asuva Sõeru ja Liiva kinnistu detailplaneering. Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

11. Tooma detailplaneeringu kehtestamine

Pühalepa osavallavanem Liili Eller tutvustas eelnõud kehtestada Sääre külas asuva Tooma katastriüksuse detailplaneering. Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

12. Hiiumaa valla 2019. aasta lisaeelarve 

Vallavanem Reili Rand tutvustas eelnõud kehtestada Hiiumaa valla 2019. aasta lisaeelarve. Lisaeelarvega suurenevad põhitegevuse tulud kokku 551 419 eurot. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad kokku 43 933 eurot. Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad summas 247 486 eurot. Tulumaksu laekumist suurendatakse 250 000 euro võrra. Võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega on suurenemine ligikaudu 3%. Tulumaksu kasv võrreldes 2018. aasta tegeliku laekumisega on 8%. Maamaksu laekumist suurendatakse 10 000 euro võrra. Eelnõu saadeti teisele lugemisele. 

13. Muud küsimused 

Volikogu esimees Aivar Viidik rääkis, et volikogul võib olla vajadus koguneda septembris erakorraliselt või tavapärasest varem ning see aeg antakse teada esimesel võimalusel. Eelnõudele, mis läksid teisele lugemisele, saab teha ettepanekuid 5. septembrini. 

Vaata järele volikogu istungit: www.youtube.com/watch?v=I8FUUhOFBls 

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=167163 

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema nii kohapeal kui Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel.