Räägi kaasa valla eelarvestrateegias!

Möödunud nädalal kogunenud vallavolikogu arutas ja arutab edasi oktoobri koosolekul valla eelarvestrateegia uut versiooni – loe lisa ja räägi kaasa! 

Investeeringukava arenguprojektid   

Investeeringute kava fookuses on Hiiumaa elukeskkonna parandamine ja energiasäästlikkus. Eelarvestrateegias on endiselt plaanis kõik varem kavas olnud investeeringuprojektid ning lisandunud on Kärdla tänavavalgustuse uuendamine ja lasteaia uue hoone ehituseks valmistumine.  

Järgmise aasta eelarveplaanis on Kärdla keskväljaku maakonnakeskuse vääriliseks ümber ehitamine, Hiiumaa spordikeskuse ehitustööd ja Kärdlasse rajatava erihooldekodu valmimine. Samuti on järgmise aasta kavas Käina spordi tänava planeering.  

Järgmisel aastal jätkuvad ka ettevalmistustööd Kärdla uue põhikoolihoone valmimiseks ja Tohvri hooldekeskuse laienduseks. Kärdla lasteaia uue hoone ehitamise ettevalmistustega on juba alustatud ning 2022. aastasse on planeeritud raha ehitustöödeks.  

Palukülas jätkub spordiradade arendamine. Suuremõisas lossikompleksis asuva Juustukoja investeeringud on plaanis 2020. ja 2021. aastal. 

Käinas on 2021. ja 2022. aasta plaanides kultuurikeskuse renoveerimistööd.  

Kõrgessaare osavalda on samuti planeeritud raha arendustegevusteks. Järgmisteks aastateks on kavandatud raha Kalanas asuva Ristna jahisadama ehituse omafinantseeringuks. 

Jätkuvad ka investeeringud teedesse, tänavatesse ja tänavavalgustusse sh Kärdla tänavavalgustuse uuendamine projektirahade toel. Samuti investeeringud sadamatesse ja osavaldade spordikeskustesse. 

Üürimajade projektiga plaanib vald edasi liikuda tuleval aastal. 

Investeeringute kava täitmiseks on plaanitud saada lisavahendid projektitoetustest ja täiendavatest laenudest. Laenude kavandamine on kooskõlas seadusega ja valla finantsvõimekusega. Senine praktika projektitoetuste saamiseks on olnud positiivne. Arvestades Euroopa Liidu struktuurfondide meetmete järgmist taotlusperioodi ja sinna kavandatud vahendeid, on Hiiumaa vallal perspektiivis mitmeid abikõlbulikke projekte juba varus. 

Kuludega tasakaalu  

Eelolevate aastate eelarvestrateegia arvestab võimaliku majanduslangusega. 

Valla kõige olulisem tuluallikas on üksikisiku tulumaks, mis moodustab enam kui 96% maksutuludest ja ligi kaks kolmandikku põhitegevuse tuludest. Tulumaksu laekumist mõjutavad muutused maksumaksjate arvus, sissetulekute muutuses ja riigi poolt määratud eralduse suuruses. 2020. aastaks prognoosib vald tulumaksu laekumise kasvu 5%, edasine kasv jääb alla 1% aastas. Põhitegevuse tulude kasvuks prognoosib vald 2020. aastal 3%, edasine kasv jääb alla 1% aastas. 

Põhitegevuse kuludest on kõige suuremad personalikulud: 55% kõigist põhitegevuse kuludest. Majandamiskulud moodustavad kolmandiku põhitegevuse kuludest. Tööjõukulude kasvu on kavandatud 2020. aastal, järgmistel aastatel jäävad kulud 2020. aasta tasemele. Plaani seadmisel on arvestatud, et valla majanduskulud on tänasel hinnatasemel.  

Kulude kokkuhoidu aitab saavutada ka võimalus saada ühehiiumaaliselt hankides kaupadele ja teenustele soodsamat hinda kui varem eraldi valdadena. Samuti taristu ülalpidamiskulude optimeerimine. 

Saada ettepanekud või räägi kaasa koosolekul 

Hiiumaa vallavolikogu arutas eelarvestrateegiat 12. septembril toimunud istungil ja saatis strateegia teisele lugemisele oktoobrikuu volikogu istungile. Kõik vallakodanikud on oodatud tutvuma eelarvestrateegia materjalidega valla veebilehel ja oma arvamust avaldama.  

Oma ettepanekud võib saata ekirjaga valitsus@hiiumaa.ee või tuua vallamajadesse üle Hiiumaa hiljemalt 6. oktoobriks või rääkida kaasa avalikel aruteludel, mis toimuvad piirkondades üle Hiiumaa osavallakogu laiendatud koosolekuna: 

  • Käina osavallas Männamaal raamatukogus 23. septembril kell 15, 
  • Kõrgessaare vaba aja keskuses 1. oktoobril kell 18, 
  • Kärdlas vallamajas 3. oktoobril kell 17, 
  • Pühalepas vallamajas 9. oktoobril kell 15, 
  • Emmaste vallamajas 11. oktoobril kell 9. 

Valla eelarvestrateegia on omavalitsuse finantsprognoos, mis esitab tegevustulud ja -kulud, investeeringud ja finantseerimistegevuse ning nendest lähtuvad rahavood. Eelarvestrateegia annab ülevaate Hiiumaa valla arvestusüksuse finantsseisust, prognoosib tuleviku rahavoogude kujunemist, sätestab finantsdistsipliini tagamise meetmed ja mängib läbi võimalikud riskistsenaariumid ehk võimaldab teha otsuseid arengu kavandamisel. Valla kehtiv eelarvestrateegia hõlmab aastaid 2019–2022 ning seega tuleb seda muuta, sest eelarvestrateegia peab hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. 

Lisainfo:

Hiiumaa valla eelarvestrateegia eelnõu

Hiiumaa valla eelarvestrateegia selgitus

Hiiumaa valla eelarvestrateegia tabel

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll