Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse luba saab taotleda Hiiumaa valla iseteeninduskeskkonnas.

Juhend üritusekorraladajale.

Hiiumaa Vallavolikogu 18.02.2021 määrusega nr 114 kehtib alates 1. märtsis 2021 Hiiumaa valla haldusterritooriumil ühtne avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord. 

Vajadusel peab ürituse korraldaja kooskõlastama taotluse ja dokumendid päästeameti, maanteeameti ja keskkonnaametiga ning sõltuvalt ürituse iseloomust ja asukohast teiste asutuste ja füüsiliste või juriidiliste isikutega ning organisatsioonidega. Ürituse korraldaja peab esitama ürituse loa taotluse koos vajalike ametkondade kooskõlastatud dokumentidega politsei- ja piirivalveametile. Kui vajalikud toimingud tehtud, esitab korraldaja avaliku ürituse loa taotluse koos kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega vallale vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse läbiviimist. 

Uus kord näeb ette, et korraldajal tuleb luua inimeste käiguradadest mõistlikule kaugusele piiratud suitsetamise alad juhul, kui tegu ei ole sündmusega või sündmus leiab aset kohas, kus tubakaseaduse kohaselt on suitsetamine keelatud, näiteks noortele mõeldud üritused, haridusasutuse territoorium.

Üritusel tuleb koguda liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik.

Samuti pöörab vald korraldaja tähelepanu loomade heaolu tagamisele ürituste korraldusel. 
 

Määruse leiad siit.
Määruse seletuskiri on leitav siit. 

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus koos määrusest tulenevate lisadokumentide ja kooskõlastustega tuleb esitada vähemalt 15 tööpäeva enne sündmuse toimumist Hiiumaa Vallavalitsuse e-posti aadressil valitsus@hiiumaa.ee

Avaliku ürituse loa tatluse saab esitada Hiiumaa valla iseteeninduskeskkonnas.Politsei- ja Päästeametilt kooskõlastuste taotlemiseks saab täidetud avaliku ürituse loa taotlusformi pdf failivormingus alla laadida iseteeninduskeskkonnast. Kui üritus toimub riigitee kõrval või on vajalik muuta liikluskorraldust riigiteel, siis on vajaTranspordiametile vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist saata liikluskorralduse muutmise skeem ja vastav taotlus. Transpordiametile esitatava taotluse blanketi leiab: Liiklusvälise loa taotlus (avalik üritus)

Välireklaami paigaldamine

Ürituse reklaami paigaldamisel tuleb lähtuda Hiiumaa vallavolikogu 21.11.2019 määrusest nr 85 "Välireklaami paigaldamise eeskiri", millega kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale ning reguleeritakse teabe paigaldamine ja eemaldamine Hiiumaa valla territooriumil.

Välireklaami paigaldamise eeskirja leiad siit. 

Taotlusvormid

Avaliku ürituse loa taotlemise vorm Hiiumaa valla iseteeninduskeskkonnas

Välireklaami paigaldamise taotlus.

Teede- ja tänavate sulgemise taotlus.

Turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaan.