Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Heistesoo küla Metsatuka maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 201 algatati Heistesoo küla Metsatuka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:3540) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringuala näol on tegemist 3,34 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse ja sihtotstarbe määramine. Planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201).

Algatamise korralduse ja lähtetingimustega on võimalik tuvuda vallamajas ja dokumendiregistris aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=182719.