Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hirmuste küla Ada maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 360 algatati Hirmuste küla Ada maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0009) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringuala näol on tegemist 10917 m² suuruse maatulundusmaaga. Planeeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse määramine koos põhiliste arhitektuursete nõuetega ja sihtotstarbe muutmine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Hiiumaa Vallavalitsuses (aadressiga Keskväljak 5a, Kärdla) ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=209612