Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.06.2023 otsusega nr 136 algatati Kalana küla Ida-Punkt kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringualana mõistetakse Hiiumaa vallas Kalana külas asuvat Ida-Punkt (katastritunnus 39201:001:0166, olemasolev sihtostarve maatulundusmaa 100%, pindala 10,32 ha).

Detailplaneeringuga kavandatakse jagada Ida-Punkt kinnistu neljaks krundiks ja määrata kolmele krundile ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks (krundil 1 üksikelamu ja kuni 3 abihoonet), määrata arhitektuursed tingimused hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohad ja vajalikud servituutide alad. Maatulundusmaa krundile planeeringulahendust ette ei nähta, ehitusõigust ei määrata ning sellele säilib üldplaneeringu järgne juhtotstarve. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt kehtestatud Kõrgessaare valla üldplaneeringut, muutes osaliselt ärimaa juhtotstarvet elamumaaks (kolme krundi osas) ja anda ehitusõigus väikemale krundile, kui seda on üldplaneeringuga ette nähtud.

Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee  8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=271612