Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kassari küla Pirni kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 11.05.2021 korraldusega nr 274 Pirni kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeritava ala suurus on 7715 m² ja hõlmab Kassari külas Pirni maaüksust (katastritunnus 36802:003:2260). Pirni kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on määrata Pirni maaüksuse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, juurdepääsutee asukoha määramine ja vajalikud servituudialad.

Pirni kinnistu asub Käina lahe-Kassari maastikukaitsealal Kassari piiranguvööndis ja Natura 2000 võrgustiku alal. Kavandatav tegevus võib eeldatavalt avaldada mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja kaitsealale, seetõttu hinnati keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Keskkonnaamet on oma 22.04.2021 kirjas nr 65/21/6132-2 andnud seisukoha, et planeeritav tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik.

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldus nr 274

Lisa 1. Kassari külas Pirni kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 2. Eelhinnang Hiiumaa vallas Kassari külas Pirni kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta