Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 210 algatati Kiduspe küla Meretooma maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0646) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala näol on tegemist 3,16 ha suuruse elamumaa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse, hoonestusala ja põhiliste arhitektuursete tingimuste määramine. Planeering on üldplaneeringut muutev, sest soovitakse püstitada Kõrgessaare üldplaneeringus lubatust kõrgemat eluhoonet.

Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda Kärdla vallamajas kohapeal ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=190803.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (Kõpu tee 8, Kõrgessaare).