Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kiduspe küla Rannamänni, Valgehirve ja Männivälja maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse Hiiumaa Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 40 algatati Kiduspe küla Rannamänni, Valgehirve ja Männivälja maaüksuste (katastritunnused 39201:001:2390; 39201:001:0054; 39201:001:0056) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused.

Planeeringu eesmärk on maaüksustele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja- rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=259458