Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Lepiku ja Kassarisoo maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 78 algatati Hiiumaa vallas Kaasiku külas asuvate Lepiku ja Kassarisoo maaüksuste detailplaneering  ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lepiku maaüksus (katastritunnus 36803:001:0641, registriosa nr 411933, pindala 14,29 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Kassarisoo maaüksus (katastritunnus 36803:001:0155, registriosa nr 1022533, pindala 7,11 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) asuvad Hiiumaa vallas Kaasiku külas.

Detailplaneeringu eesmärgiks on anda ehitusõigus silla rajamiseks üle Vaemla jõe.

Lepiku ja Kassarisoo maaüksused asuvad osaliselt ranna- ja kalda ehituskeeluvööndis ning planeeritav sild soovitakse rajada ranna ja kalda ehituskeeluvööndisse. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 3 alusel on ranna ja kalda ehituskeeluvööndisse uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Looduskaitseseaduse § 38 lõige 5 punkti 9 alusel ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud sillale. Kuna hetkel kehtiva Käina valla üldplaneeringus ei ole antud asukohas silda kavandatud, siis saab Lepiku ja Kassarisoo maaüksustele ranna ja kalda ehituskeeluvööndisse silla rajada läbi detailplaneeringu koostamise.

Lepiku ja Kassarisoo maaüksused jäävad osaliselt Vaemla jõe euroopa naaritsa (Mustela tutreole) püsielupaiga territooriumile. Püsielupaigana on võetud kaitse alla Vaemla jõgi koos 50 m laiuse kaldavööndiga veekogu mõlemal kaldal. Planeeringuala jääb II kategooria kaitsealuse liigi väikeluige (Cygnus columbianus bewickii) toitumisalale. Seoses kaitsealuste liikide püsielupaikade paiknemisele planeeringualal on koostatud eelhinnang Lepiku ja Kassarisoo maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta. Eelhinnangu koostamisel jõuti järeldusele, et kavandatav tegevus ei ole eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.

Lepiku ja Kassarisoo maaüksuste detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel 9.00-16.00, reedeti 9.00-13.00 Käina Osavalla Valitsuse majas aadressil Hiiu maakond Hiiumaa vald Käina alevik Hiiu mnt 28.

 

Korraldus nr 78