Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Mäeveere kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 116 algatati Mäeveere kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala näol on tegu Kõpu külas asuva Mäeveere kinnistuga (katastritunnus 39201:001:0542, olemasolev sihtostarve üldkasutatav maa 100%, pindala 5694 m²).

Detailplaneeringuga kavandatakse määrata Mäeveere kinnistule ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks (üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet), määrata arhitektuursed tingimused hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohad ja vajalikud servituutide alad. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 kehtestatud Kõrgessaare valla üldplaneeringut, muutes ühiskondlike hoonete maa juhtotstarvet elamumaaks, ja anda ehitusõigus väikemale krundile, kui seda on üldplaneeringuga ette nähtud.

Koostatud eelhinnangu kohaselt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega olulist negatiivset keskkonnamõju ning Keskkonnaamet on oma 10.03.2023 kirjas asunud seisukohale, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.

Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee  8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistrishttp://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=263981 .