Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Palukülas Rajamäe ja Rajanurme detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.12.2022 korraldusega nr 787 otsustati algatada Palukülas Rajamäe (katastritunnus 20501:001:1736, pindala 14995 m², sihtotstarve maatulundusmaa) ja Rajanurme (katastritunnus 20501:001:1737, pindala 15479 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Rajamäe ja Rajanurme katastriüksustele ehitusõiguse ja ehitustingimuste määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=251836