Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Palukülas Sambliku kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 275 otsustati algatada Palukülas Sambliku (katastritunnus 63901:001:0991, pindala 10178 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Sambliku kinnistule ehitusõiguse ja ehitustingimuste määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=233349