Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Paope küla Tõnsu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest teavitamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 118 jäetakse algatamata Paope küla Tõnsu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ja jätkatakse üldplaneeringu kohasena algatatud detailplaneeringu koostamist üldplaneeringut muutvana.  Planeeringuala näol on tegu Paope külas asuva Tõnsu kinnistuga (katastritunnus 39201:002:3080, olemasolev sihtostarve maatulundusmaa 100%, pindala 13446 m²).

Detailplaneeringu üheks ülesandeks on Tõnsu maaüksusele juurdepääsutee asukoha määramine, ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoonete rajamiseks. Peale geodeetilise alusplaani koostamist selgus, et majanduslikult mõistlikum, looduskeskkonnale säästlikum ja naabermaaüksuse omanike soove arvestav on juurdepääsutee Tõnsu maaüksusele rajada nii, et kasutada selleks maksimaalselt olemasolevaid teid. Seejuures lähtudes ka minimaalsest puude raie ja pinnase tõstmise vajadusest. Uus teetrass on planeeritud nii, et see jääb osaliselt (ca 50 m) ranna ehituskeeluvööndisse.

Koostatud eelhinnangu kohaselt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega olulist negatiivset keskkonnamõju ning Keskkonnaamet on oma 27.02.2023 kirjas asunud seisukohale, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.

Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee  8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris:http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=263984