Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Paope küla Tõnsu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 15.12.2021 korraldusega nr 726 Paope küla Tõnsu maaüksuse (katastritunnus 39201:002:3080) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala näol on tegemist 13446 m² suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringu eesmärk on Tõnsu maaüksusel ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kuni 3 abihoone püstitamiseks (hoonete ehitisealune pindala kokku kuni 500 m²), teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, juurdepääsutee asukoha määramine, tehnovõrkude ja- rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda Kõrgessaare osavallamajas kohapeal (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=220964.