Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

JAUSA KÜLA PÄRDI DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 21.01.2021 otsusega nr 234 „Pärdi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Jausa külas asuval Pärdi kinnistul (17502:001:0227) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 18823 m² ehk hõlmab kogu kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on Emmaste valla üldplaneeringu muutmine vähendades ehituskeeluvööndit hoonestusala ja juurdepääsutee osas. Planeeringuga määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ühe majapidamise tarbeks, määratakse ehitustingimused, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus ning määratakse tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevad koridorid ja servituudiasukohad. Otsusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Emmaste Osavalla Valitsus (aadress Emmaste  küla, Hiiumaa vald 92001 ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal  Emmaste Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Emmaste  küla Hiiumaa vald  ja aadressihttps://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=13214&itm=198846