Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Reigi küla Männa maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldusega nr 53 algatati Reigi küla Männa maaüksuse (katastritunnus 39201:004:1400) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringuala näol on tegemist 5,9 ha suuruse maatulundusmaaga. Detailplaneeringuga kavandatakse jagada Männa maaüksus kolmeks krundiks, määrata kahele krundile (Reigi küla tee poolsetele) ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks, määrata arhitektuursed tingimused hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohad ja vajalikud servituutide alad. Kolmas krunt jääb ehitusõiguseta maatulundusmaaks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja algataja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses ja valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=254749.