Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Soonlepa küla Pihla kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 228 otsustati algatada Soonlepa külas Pihla (katastritunnus 63902:001:0252, üldpind 6,74 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Pihla kinnistu jagamine kuni kuueks elamukrundiks, kruntidele ehitusõiguse ja ehitustingimuste määramine elamu ja abihoone rajamiseks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal teostab Keskkonnaamet 2021 suvel kaitsealuste taimeliikide inventeerimise, muude täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=206147