Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Emmaste küla Manni detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsus kehtestas 20.02.2019 korraldusega nr 118 „Manni detailplaneeringu kehtestamine" Emmaste külas asuval Manni katastriüksusel (17501:004:0189) detailplaneeringu (OÜ Visahing Designer Agency töö nr 1082018). Planeeringuala suurus on 1,1 ha. Detailplaneeringu eesmärkideks on sihtotstarbe muutmine 100% elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine. Detailplaneeringuga ei muudetud üldplaneeringut.