Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Hausma külas asuva Kuuseoja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 12 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Kuuseoja kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-05). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Kuuseoja katastriüksusele (katastritunnus 20501:001:1329) ehitusõiguse ja hoonestusala määramine kuni kahe hoone püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 300 m² koos olulisemate arhitektuurinõuete ja tehnovõrkude lahendustega. Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 16.12.2003 määrusega nr 37 kehtestatud Pühalepa valla Suuresadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=253245