Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 144 kehtestati Hiiumaa valla Hausma külas asuva  Lennuki kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-08).  Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise neljaks elamukrundiks suurusega 1,00-1,12 ha ja igale krundile hoonestusala määramise kuni 4 hoone (1 üksikelamu ja 3 kõrvalhoonet) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut muutes osaliselt ehituskeeluvööndi piiri vastavalt põhiplaani joonisele. Otsusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel  https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=279755