Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Hausma külas asuva Suusamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 34 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Suusamäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-27). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Suusamäe katastriüksusele (katastritunnus 63901:001:0888) ehitusõiguse ja hoonestusala määramine kuni seitsme hoone püstitamiseks (1 teenindushoone, 1 kõrvalhoone ja 5 kämpinguhoonet) maksimaalse ehitisealuse pinnaga 600 m² koos olulisemate arhitektuurinõuete ja tehnovõrkude lahendustega, määratud maa-alad madalseikluspargi ja rattasõidu õpperaja ja suusaraja rajamiseks ning kelgumäe laiendamiseks. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks sama planeeringuala kohta varem kehtestatud Suusamäe kinnistu detailplaneering (Happy House OÜ töö nr A140). Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Korraldusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel aadressil:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=253922