Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Heltermaa külas asuva Tatre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 82 kehtestati Hiiumaa vallas Heltermaa külas asuva Tatre kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-56). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Tatre katastriüksusele (katastritunnus 63902:001:1312) ehitusõiguse ja hoonestusala määramine kuni nelja hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuete ja tehnovõrkude lahendustega. Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 20.12.2005 otsusega nr 33 kehtestatud Pühalepa valla Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=256544