Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldusega nr 168 kehtestati Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622).

Planeeringuala suurusega ca 1,5 ha hõlmab Käina alevikus asuvaid Bussijaam (katastriüksuse tunnus 36802:002:0081), Viire tn 8 (36801:001:0694), Hiiu mnt 13 (20501:001:1719), Mere alajaam (36802:002:1120) ja osaliselt Viire tänav (36802:002:0099) maaüksuseid.

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata Viire tn 8 ja Bussijaam maaüksustele hoonestusalad ja ehitusõigus korterelamute püstitamiseks ning Hiiu mnt 13 maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks.

Detailplaneeringuga planeeritud tegevusega ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid.

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja detailplaneeringuga saab tutvuda siin