Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kalana küla Rannamänni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.7.2020 korraldusega nr 378 kehtestati Kalana küla Rannamänni maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-06), mille eesmärgiks on 8289 m2 suuruse elamumaa sihtotstarbega maaüksuse kruntimine ja ehitusõiguse määramine.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamise kolmeks iseseisvaks krundiks, millele määratakse ehitusõigused ja hoonestusalad koos olulisemate arhitektuurinõuetega ning lahendatakse liikluskorraldus. Igale krundile lubatakse püstitada kuni kolm hoonet ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 1.6.-14.6.2020, mille käigus arvamusi ja ettepanekuid ei esitatud. Kehtestamise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=188679.