Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kalana külas asuva Ristna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 101 kehtestati Hiiumaa vallas Kalana külas asuva Ristna maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-01).

Detailplaneeringu eesmärgiks on huvitatud isiku soov olemasolev maaüksus kruntida ning määrata sinna ehitusõigus üksikelamute ja piirkonnale koostatud teemaplaneeringu järgsete teenindushoonete rajamiseks. Kõrgessaare valla üldplaneeringuga on määratud maa-ala juhtfunktsiooniks äri- ja teenindusettevõtete reservmaa. Koostatav detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest on vaja muuta maaüksusele üldplaneeringus määratud juhtfunktsiooni.

Otsusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=256827