Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kärdla linna Sadama tn 4 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 113 kehtestati  Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0070) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-02).

Detailplaneeringu lahendus näeb ette maaüksuse jagamise kaheks eraldiseisvaks krundiks pindalaga 1058 m² (Krunt 1) ja 1682 m² (Krunt 2) ning kruntidele ehitusõiguse määramise koos juurdepääsu, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendusega. Detailplaneeringuga muudetakse Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud Kärdla linna üldplaneeringuga krundile määratud ärimaa maakasutuse juhtotstarvet. Krunt 1 maakasutuse juhtotstarbeks määratakse elamumaa (50%) ja ärimaa (50%) ning Krunt 2 maakasutuse juhtotstarbeks elamumaa.

Otsusega saab tutvuda Kärdla Osavalla Vallavalitsuses ja valla veebilehel.

Kehtestamine otsus

Seletuskiri otsuse juurde

Sadama tn 4 detailplaneering