Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kase maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.05.2023 korraldusega nr 248 kehtestati Kase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0392) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-19).

Planeeringu eesmärgiks on jagada Kase maaüksus kolmeks elamukrundiks ja määrata kruntidele ehitusõigus üksikelamu ja kõrvalhoonete rajamiseks, ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja valla veebilehel.