Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Käina tööstusala II detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsus tunnistas 14.06.2018 korraldusega nr 429 kehtetuks 15.03.2018 korraldusega nr 169 kehtestatud Käina tööstusala II detailplaneeringu kehtestamise ja Käina Vallavalitsuse 05.04.2017 korralduse nr 76 „Käina tööstusala II detailplaneeringu vastuvõtmine".

Detailplaneeringu koostamist jätkatakse, et saavutada erinevate huvide parem tasakaalustamine.

Lingid:

Hiiumaa Vallavalitsuse  korraldus nr 429 http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?itm=140321&af=161582

 

Hiiumaa vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 169 kehtestati Käina tööstusala II detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha, asukoht Hiiumaa vallas Käina alevikus. Planeeringuga määrati ehitusõigus ja tingimused uute tootmis- ja laohoonete rajamiseks ja laiendamiseks, võimalused rajada või uuendada tehnovõrke ja  taristut arvestades tuleohutusnõudeid, muinsuskaitselisi tingimusi, keskkonnakaitse abinõude rakendamise ja servituutide seadmise vajadust. Planeeringuga moodustati 22 krunti: 15 tootmise ja ärimaa segasihtotstarbega krunti, üks tootmise, 5 transpordimaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. Planeeritav tegevus on kooskõlas Käina valla üldplaneeringuga. Planeering on läbinud järelevalve ning saanud heakskiidu. Planeeringu koostamisel arvestati saabunud ettepanekutega, kuid ei arvestatud ettepanekut jätta planeeringualast välja Spordi tn 3 maaüksus. Spordi tn 3 maaüksusel paiknevad Käina tööstusala toimimist tagavad uuendamist vajavad tehnovõrgud. Spordi tn 3 maaüksusel suureneb ehitusõigus. Planeeringu kehtestamisel võeti arvesse olemasolevat maakasutust, kehtivaid planeeringuid ja vajadust tagada planeeringuala tasakaalustatud areng ning planeeringu elluviimine ruumilise terviklikahendusena.

Käina tööstusala II detailplaneeringu elluviimine suurendab eeldatavalt Käina aleviku majanduslikku potentsiaali, eeldatavalt on positiivse sotsiaalse ja kultuurilise mõjuga ning ei avalda negatiivset mõju looduskeskkonnale.