Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Samaaria maaüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 7. septembri 2018 korraldusega nr 661 kehtestati Hiiumaa vallas Putkaste külas asuva Samaaria maaüksuse (katastritunnus 36803:001:1060) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ tööle nr 18-05. Planeeringu eesmärgiks on hooldusteenust pakkuva Samaaria eakate kodu laiendamine. Samaaria maaüksusele määratakse ehitusõigus ja -tingimused, servituutide ja kitsenduste ulatus, planeeritakse vajalikud tehnovõrgud, lahendatakse liikluskorraldus. Planeering on koostatud arvestades muinsuskaitse eritingimusi. Krundile on kavandatud kolm hoonet: olemasoleva keskusehoone rekonstrueerimine ja juurdeehitus, kelder ning uus abihoone. Lubatud suurim ehitisealune pindala on 2500 m2. Muinsuskaitsevööndis asuvad abihooned on kavas likvideerida. Planeeringus on kavandatud krundile vähemalt 80% hoolekandeasutuse maa, kuni 15% väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa ning 5% majutushoone maa. Maakasutuse valdavaks juhtotstarbeks jääb üldkasutatav ala ja tegemist ei ole üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega ega detailplaneeringu põhilahenduse muutmisega. Detailplaneeringuga kavandatud ruumilised muutused on kooskõlas Käina Vallavolikogu 31.5.2006 otsusega nr 13 kehtestatud Käina valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb eeldatavalt positiivne mõju valla sotsiaalsele ning kultuurilisele keskkonnale.