Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 80 kehtestati Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09).

Detailplaneeringu lahendus näeb ette Meretooma maaüksusele ehitusõiguse, hoonestusala ja põhiliste arhitektuurilahenduste tingimuste määramise ning liikluse ja parkimiskorralduse lahendamise ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramise. Planeeringuga kavandatakse üldplaneeringus 8,0 m lubatust kõrgemat hoonet. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut.

Kehtestamise otsusega ja planeeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses ja valla kodulehel  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=244962