Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kukka külas Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 22.08.2019 otsusega nr 150 kehtestati Hiiumaa vallas Kukka külas asuvate Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-06). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla Suuresadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringut kavandatava elamukrundi piires, muutes üldplaneeringus kavandatud kaitsehaljastuse ja puhke- ja virgestusmaa kavandatud elamukrundi osas elamumaaks (80%) ja tootmismaaks (20%). Detailplaneeringuga kavandatakse eraldada Sõeru katastriüksusest (63901:001:1320) üks ca 1,7 ha suurune elamukrunt. Moodustatavale elamukrundile määratakse ehitusõigus elamu ja kuni 7 abihoone püstitamiseks. Otsusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=168021