Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Lauda ja Pulli katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 323 „Lauda ja Pulli detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Valgu külas asuvate Lauda, katastritunnusega 17502:001:0680 ja Pulli, katastritunnusega 17502:001:0498, katastriüksuste detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1,6 ha. Detailplaneeringu eesmärkideks on Lauda katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ühe majapidamise tarbeks, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine.