Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Mäeella kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 114 kehtestati Mäeella kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-25).

Planeeringuala hõlmab Orjaku külas asuvat Mäeella maaüksust (katastritunnus 36802:003:0257). Planeeringuala suurus on 2,76 ha.

Detailplaneeringu järgselt jagatakse Mäeella maaüksus kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks. Elamumaa kruntidele määratakse hoonestusala ja ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Kassari saare üldplaneeringu muutmiseks vähendades ranna ehituskeeluvööndi ulatust.

Detailplaneeringu kehtestamise otsus

Mäeella DP seletuskiri

Planeeringu ruumiline illustratsioon

Mäeella DP põhijoonis