Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

MÕISAKUIVATI MAAÜKSUSE JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavalitsuse 13.01.2021 korraldusega nr 14 kehtestati Kassari küla Mõisakuivati maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0258) ja lähiala detailplaneeringu (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-12).

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ja hoonestusala, et laiendada olemasolevat ait-kuivatit. Olemasolev ait-kuivati ehitisalune pind on 150 m², kavandatav ehitisealune pind on kuni 300 m². Samuti määratakse juurdepääsutee ja tehnovõrkude asukohad. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas Käina Vallavolikogu 27.03.2003 otsusega nr 32 kehtestatud Käina valla osa Kassari üldplaneeringuga.

Mõisakuivati maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Mõisakuivati maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Käina vallamajas (Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa) ja avalikus dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=act&itm=198495&clr=history&pageSize=20&page=1