Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Paluküla Raja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 06.02.2019 korraldusega nr 78 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva Raja kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-03). Raja kinnistu detailplaneeringuga on kavandatud Raja katastriüksuse (63901:001:3752)  jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja mõlemale krundile kuni 4 hoone püstitamine ehitusaluse pinnaga kuni 500 m². Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.