Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

PIKARANNA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 18.02.2021 otsusega nr 238 „Pikaranna detailplaneeringu kehtestamine." kehtestati detailplaneering Õngu külas asuval Pikaranna, katastritunnusega 17501:001:0178, katastriüksusel. Planeeringuala suurus on ca 13 ha ehk hõlmab kogu kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks olid sihtotstarbe muutmine: 5% ärimaa (majutusehitiste maa), 95% maatulundusmaa; hoonestusala ja ehitusõiguse määramine majutus- ja teenindushoone ning sellega seotud abihoonete tarbeks, infrastruktuuri määratlemine, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine. Otsusega ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei olnud vaja teostada.

Otsus nr 238 "Pikaranna detailplaneeringu kehtestamine"