Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Raima detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.06.2023 otsusega nr 138 kehtestati Hindu külas asuva Raima kinnistu (17501:003:0690) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut. Detailplaneeringu eesmärkideks on kinnistu jagamine kaheksaks (8) krundiks, millest seitsmele (7) määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ühe elamu ja abihoonete püstitamiseks koos nende juurde kuuluvate tehnosüsteemidega, kruntidele juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, hoonestatavate kruntide sihtotstarbe muutmine 100% elamumaaks, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse sihtotstarbe (kaitsehaljastuse ning puhke- ja virgestusmaa) muutmine elamumaaks. Otsusega ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei olnud vaja teostada.

Planeering on nähtaval tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu maakond Hiiumaa vald Emmaste küla Vallamaja ja Hiiumaa valla veebilehel.

Otsus nr 138

Seletuskiri

Detailplaneering