Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Rambi ja Murula detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.03.2023 otsusega nr 104 kehtestati Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute (17501:001:0415, 17501:001:0416) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö nr DP 21-51). Planeeringuala suurus on 4,6 ha ehk hõlmab mõlemat kinnistut tervikuna. Planeeringu eesmärgiks on kinnistute jagamine, mille tulemusena moodustatakse kaheksa (8) krunti järgmise hoonestus- ja ehitusõigusega: 2 kuni 2-korruselist ridaelamut (kuni 4 boksiga) + abihoone(d), 1 kuni 2-korruseline kaksikelamu + abihoone(d), 5 üksikelamut + abihooned. Kuna kõikide kruntide pindala jääb suurusega alla 1 ha, siis muudetakse üldplaneeringut krundi suuruse (1 ha) vähendamise osas; määratakse infrastruktuurile vajaminevad koridorid, servituutide asukohad.

Planeering on nähtaval tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu maakond Hiiumaa vald Emmaste küla Vallamaja ja Hiiumaa valla veebilehel.

Otsus nr 104

Seletuskiri