Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Ruudu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.06.2023 korraldusega nr 334 kehtestati Ruudu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0539) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-48).

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Ruudu maaüksusel ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete, teede ja liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja valla avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=272163