Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Sääre küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 22.08.2019 otsusega nr 151 kehtestati Hiiumaa vallas Sääre külas asuva Tooma katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-04). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla Kuri-Tähva-Sääre piirkonna üldplaneeringut kavandatava elamukrundi piires, muutes üldplaneeringus kavandatud kaitsehaljastuse maa kavandatud elamukrundi osas elamumaaks. Detailplaneeringuga kavandatakse eraldada Tooma katastriüksusest (63901:001:0401) üks ca 2,0 ha suurune elamukrunt. Moodustatavale elamukrundile määratakse ehitusõigus elamu ja kuni 2 abihoone püstitamiseks. Otsusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=168022