Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Salinõmme küla Lepametsa katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 140 kehtestati Hiiumaa vallas Salinõmme külas asuva Lepametsa katastriüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-03). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringut Lepametsa katastriüksuse (63902:001:1541) piires, vähendades ranna ehituskeeluvööndit kavandatud hoonestusala ulatuses (ca 852 m²), et säilitada väärtuslik põllumaa ja kaitstavad elupaigatüübid. Detailplaneeringuga kavandatakse eraldada Lepametsa katastriüksusest üks ca 0,93 ha suurune elamukrunt. Moodustatavale elamukrundile määratakse ehitusõigus elamu ja kuni 2 abihoone püstitamiseks. Otsusega saab tutvuda http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=165405