Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Soonlepa külas asuva Mamma kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 11 kehtestati Hiiumaa vallas Soonlepa külas asuva Mamma kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-03). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Mamma katastriüksusele (katastritunnus 20501:001:0251) ehitusõiguse ja hoonestusala määramine kuni nelja hoone püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 350 m² koos olulisemate arhitektuurinõuete ja tehnovõrkude lahendustega. Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 29.12.2008 otsusega nr 334 kehtestatud Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel aadressil:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=253242