Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Tammela külas Loona kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 08.04.2020 korraldusega nr 208 kehtestati Hiiumaa vallas Tammela külas asuva Loona kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-23). Loona kinnistu detailplaneeringuga on kavandatud Loona katastriüksuse (63901:003:0634)  määramine elamumaa sihtotstarbega krundiks ja krundile kuni 5 hoone (elamu ja abihooned) püstitamine ehitusaluse pinnaga kuni 500 m². Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Otsusega saab tutvuda aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=183244