Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Tiharu külas asuva Käbiokka maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldusega nr 509 kehtestati Tiharu külas asuva Käbiokka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0189) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 23-16).

Planeeringu eesmärgiks on Käbiokka maaüksusel ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja- rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja valla veebilehel.